Regulamin Forum Badaczy Teorii i Historii Historiografii oraz Metodologii Historii

1. Definicje

 1. Forum – oznacza portal internetowy Forum Badaczy Teorii i Historii Historiografii oraz Metodologii Historii.
 2. Administrator – właścicielem i administratorem Forum jest Komisja Teorii i Historii Historiografii oraz Metodologii Historii przy Komitecie Nauk Historycznych PAN (dalej jako Komisja).
 3. Regulamin – oznacza niniejszy dokumenty.
 4. Użytkownik – oznacza osobę, która jest zarejestrowana na Forum i aktywnie uczestniczy w budowaniu treści portalu..

2. Podstawy organizacyjne:

 1. Podstawę powołania i funkcjonowania Forum stanowią zamieszczone na Forum dokumenty: Misja i Cele Komisji (oraz Cele Sekcji Młodych Badaczy). Wraz z Polityką Prywatności stanowią one integralną część Regulaminu oraz wytyczne jego interpretacji.
 2. Korzystając z Forum Użytkownik akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się je przestrzegać.

3. Postanowienia ogólne:

 1. Treści zamieszczone w Portalu mają charakter naukowo-informacyjny. Zgodnie z przedstawionymi w Misji i Celach Komisji deklaracjami, treści zamieszczane na portalu mają służyć integracji, wymianie informacji i promocji osiągnięć naukowych, organizacyjnych i dydaktycznych środowisk, jednostek oraz indywidualnych badaczy prowadzących badania w zakresie teorii i historii historiografii oraz metodologii historii i/lub zainteresowanych teoretycznymi problemami wiedzy historycznej.
 2. Zamieszczone na portalu Forum informacje powinny mieć charakter wyłącznie merytoryczny. Forum nie jest portalem społecznościowym, blogiem czy platformą dla prowadzenia dyskusji; nie jest pomyślane jako miejsce komentowania i wyrażania opinii na temat szeroko rozumianych spraw bieżących.
 3. Rejestracja nowego Użytkownika, która umożliwia stworzenie profilu na Forum oraz zamieszczanie na nim informacji, wymaga akceptacji przez Administratora. Podstawowym kryterium przyjęcia zgłoszenia jest chęć przynależności do środowiska badaczy zainteresowanych metodologią, teorią i historią historiografii oraz afiliacja instytucjonalna (np. szkoła, muzeum, uniwersytet, placówka badawcza).
 4. Każdy zalogowany Użytkownik może zamieszczać treści pod swoim imieniem i nazwiskiem. Administrator nie przewiduje możliwości publikowania treści anonimowo.
 5. Od użytkownika Forum oczekuje się przestrzegania zasad profesjonalizmu i najlepszych praktyk współpracy akademickiej spisanych w Kodeksie Etyki Pracownika Naukowego PAN z roku 2016 oraz Kodeksie Etyki Polskiego Towarzystwa Historycznego z roku 2021.
 6. Administrator zezwala na nieodpłatne kopiowanie i przetwarzanie oraz drukowanie treści z Forum wyłącznie w celach edukacyjnych i naukowych na własny niepubliczny użytek oraz pod warunkiem nienaruszania praw autorskich i własności intelektualnej (w szczególności przepisom Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych).
 7. Użytkownik ma prawo do podawania adresu Forum, publikowania jego wizualizacji oraz cytowania informacji podawanych na portalu.

4. Uzupełnienia:

 1. Korzystanie z Forum odbywa się z poszanowaniem ogólnych przepisów prawa, w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, ochrony danych osobowych oraz praw własności.
 2. Użytkownicy są odpowiedzialni za treści i komentarze, które zamieszczają na Forum. Użytkownik publikując na Forum treść lub komentarz bierze na siebie odpowiedzialność za jego treść i ewentualne roszczenia prawne wynikające z jego publikacji. Administrator Forum nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników.
 3. Administrator Forum zastrzega sobie prawo do usuwania zamieszczonych treści w uzasadnionych wypadkach, w szczególności, gdy łamane są przepisy prawa, zapisy Regulaminu lub zasady szacunku wobec osób trzecich i rzetelności naukowej. Decyzja taka nie wymaga głosowania oraz uzasadnienia ze strony Komisji.
 4. W wypadkach szczególnie rażącego naruszenia przepisów i zasad wymienionych w punkcie 4.3. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Użytkownika dopuszczającego się naruszenia/naruszeń. W wypadku zastrzeżeń wobec decyzji Administratora Użytkownikowi przysługuje odwołanie się do Komisji.
 5. Każdy Użytkownik może zgłosić Administratorowi potencjalne naruszenia poprzez formularz kontaktowy dostępny na Forum.

Komisja Teorii i Historii Historiografii oraz Metodologii Historii

29 marzec 2021

Zobacz także: Polityka prywatności