Komisja Teorii i Historii Historiografii oraz Metodologii Historii

Misja

Komisja Teorii i Historii Historiografii oraz Metodologii Historii jest organem reprezentującym badaczy zajmujących się historią i teorią historiografii oraz metodologią historii, a także pokrewnymi specjalnościami, które stanowią istotny i niezbywalny element badań historycznych. Kontynuuje tradycje Komisji Metodologii Historii i Historii Historiografii działającej do 2010 roku przez Komitecie Nauk Historycznych PAN.
Komisji włącza się w prace środowiska historyków zmierzające do budowania wysokiej jakości i innowacyjności polskich badań historycznych oraz do ich większej widzialności na arenie międzynarodowej. Działalnością Komisji kieruje przekonanie, że w osiągnięciu tego celu pomoże zarówno przypominanie o tradycji i osiągnięciach polskiej historiografii oraz wskazywanie i promowanie dobrych praktyk w tym zakresie (praktyczna/stosowana metodologia historii), jak i inicjowanie nowych przedsięwzięć, zwłaszcza takich, które wpisują się lub/i wyznaczają nowe tendencje w badaniach historycznych (w tym nowe metody, teorie i podejścia badawcze). Podniesienie poziomu badań historycznych oraz ich większe umiędzynarodowienie, w sposób zasadniczy związane jest z obecnością wśród kursów oferowanych przez instytuty/wydziały historii prowadzonych na wysokim poziomie zajęć z zakresu wprowadzenia do historii, historii historiografii, metodologii historii oraz nowych tendencji w badaniach historycznych. Komisja wypracowuje zatem rekomendacje dotyczące tematyki oraz kanonu lektur dla podejmujących tę tematykę zajęć. Komisja promuje i podejmuje inicjatywy związane z integracją środowiska badaczy zajmujących się historią i teorią historiografii oraz metodologią historii, a także te, które przyczyniają się do nawiązywania ściślejszej współpracy między teoretykami i praktykami wiedzy historycznej, różnymi ośrodkami badawczymi, towarzystwami i czasopismami naukowymi.
Komisja ze szczególną dbałością odnosi się do promowania i wspierania rozwoju doktorantów i młodych pracowników naukowych, a także podejmowanych przez nich inicjatyw naukowych. Celem Komisji jest także umocnienie pozycji w/w specjalności naukowych oraz dbałość o jakość prowadzonych w ich ramach badań poprzez organizowanie i wspieranie seminariów, konferencji, szkół letnich dla doktorantów, a także przyznawanie nagród w ramach konkursu im. Marcelego Handelsmana na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, które w badaniach historycznych wykorzystują nowoczesne metody, teorie i podejścia badawcze i twórczo nawiązują do aktualnych tendencji w polskiej i zagranicznej nauce historycznej.

Cele

  1. integracja polskich badaczy specjalizujących się w badaniach teorii i historii historiografii oraz metodologii historii;
  2. stworzenie forum skupiającego polskich badaczy metodologii historii, teorii historii i historii historiografii; koordynowanie przepływu informacji dotyczących konferencji, grantów, wykładów, a także publikacji (przez stronę internetową, biuletyn informacyjny i czasopisma);
  3. wspieranie i promocja badań prowadzonych w ramach metodologii historii, teorii historii i historii historiografii na poziomie lokalnym i ogólnokrajowym, a także lokalnie istniejących w ramach Wydziałów i Instytutów Historii pracowni i zakładów metodologii historii i historii historiografii;
  4. inicjowanie, wspieranie i koordynacja kontaktów między różnymi ośrodkami naukowymi, pismami i inicjatywami naukowymi; kultywowanie bliskiej współpracy z Towarzystwem Historiograficznym, Polskim Towarzystwem Historycznym i innymi towarzystwami oraz Komisjami KNH PAN;
  5. wypracowanie i określenie polskiej specyfiki badań w zakresie metodologii historii, teorii historii i historii historiografii na tle badań międzynarodowych;
  6. wypracowanie rekomendacji w zakresie kształcenia na studiach I i II stopnia kierunku historia z wprowadzenia do historii, historii historiografii i metodologii historii; zainicjowanie prac nad podręcznikiem z metodologii historii oraz materiałów dydaktycznych w formie antologii tekstów z historii historiografii i metodologii historii,
  7. inicjowanie i promowanie konferencji, seminariów, szkół letnich i innych form wymiany myśli, dotyczących teorii historii, historii historiografii oraz metodologii historii (m.in. zainicjowanie ogólnopolskich seminariów naukowych im. Jerzego Topolskiego);
  8. udział w krajowych i międzynarodowych projektach i innych naukowych inicjatywach z obszaru metodologii historii, teorii historii i historii historiografii (bezpośrednio lub jako ośrodek koordynujący różne inicjatywy i informujący o nich);
  9. reaktywowanie i promocja nagrody w konkursie im. Marcelego Handelsmana przyznawanej przez czasopismo „Historyka” za najlepszą pracę magisterską i doktorską dotyczącą tematyki związanej z metodologią historii, teorii historii i historii historiografii lub pracę doktorską/magisterską, która w badaniach historycznych wykorzystuje nowoczesne metody, teorie i podejścia badawcze i twórczo nawiązuje do aktualnych tendencji w polskiej i zagranicznej nauce historycznej;
  10. powołanie w ramach Komisji podgrupy złożonej z reprezentujących w/w specjalności doktorów i doktorantów, która inicjowałaby i koordynowała działalność naukową w ramach Komisji wśród doktorantów i młodych pracowników naukowych.

Skład Komisji