Rafał Stobiecki, Historiografia PRL. Zamiast podręcznika, Łódź: Wydawnictwo UŁ, 2020.
Rafał Stobiecki, Historiografia PRL. Zamiast podręcznika, 2020.
Historiografia PRL

Książka jest pierwszą w polskiej literaturze syntetyczną próbą przyjrzenia się fenomenowi historiografii Polski Ludowej.
W centrum zainteresowania autora pozostają dzieje struktur organizacyjnych nauki historycznej, w tym relacje historycy–władza, jej założenia teoretyczno-metodologiczne oraz kreowany przez dziejopisów obraz dziejów Polski i historii powszechnej. Autor stara się sporządzić bilans osiągnięć, błędów i zaniechań powojennego dziejopisarstwa. W szerszej perspektywie praca wpisuje się w trwający od kilku dziesięcioleci i daleki od zakończenia spór o PRL.
Publikacja zainteresuje historyków i teoretyków historiografii, badaczy dziejów najnowszych, a także szeroko rozumiane grono przedstawicieli humanistyki, którym nie powinny być obojętne losy jednej z jej ważnych dziedzin w czasach PRL. Monografia może także pełnić funkcję podręcznika na różnych kierunkach studiów z zakresu nauk społecznych i humanistycznych.


Typ publikacji: monografia autorska

Autor: Rafał Stobiecki

Tytuł: Historiografia PRL. Zamiast podręcznika

Miejsce wydania: Łódź

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Data publikacji: 2020

Link