“Rozumienie faktu historycznego w metodologii historii i źródłoznawstwie historycznym”, czwartek, 20 styczeń 2022, godz. 17:30-19:30

Celem seminarium jest przedyskutowanie rozumienia faktu historycznego  jako jednego z kluczowych pojęć wiedzy historycznej z punktu widzenia metodologii historii i źródłoznawstwa historycznego.  Zamiarem jest wskazanie pól problemowych charakterystycznych dla tych dwóch specjalności,  określenie własnych stanowisk, a także wspólnych i różniących je zagadnień szczegółowych. Punktem wyjścia będą dwa referaty przygotowane przez metodologów historii i źródłoznawców, dla których punktem odniesienia będą koncepcje Jerzego Topolskiego i Brygida Kürbis. Krytyczne podejście do rozumienia faktu historycznego ma stanowić punkt wyjścia dla konstruktywnej dyskusji na temat relacji pomiędzy metodologią historii a źródłoznawstwem historycznym.

Program:

  • Jan Pomorski (UMCS), Rozumienie faktu historycznego w metodologii historii
  • Edward Skibiński, Paweł Stróżyk (UAM), Rozumienie faktu historycznego w źródłoznawstwie historycznym
  • Aleksandra Kuligowska (UW), Komentarz wprowadzający do dyskusji: Rozumienie faktu historycznego między metodologią historii i źródłoznawstwem historycznym

Wcześniej przygotowane referaty zostaną udostępnione uczestnikom seminarium w celu przygotowania się do dyskusji z udziałem przedstawicieli obu specjalności.

Wydarzenie organizowane jest w ramach połączonych seminariów im. Brygida Kürbis organizowanych na Wydziale Historii UAM przez Edwarda Skibińskiego i Pawła Stróżyka oraz seminarium im. Jerzego Topolskiego organizowanych przez Komisję Teorii i Historii Historiografii oraz Metodologii Historii (Komitet Nauk Historycznych PAN).

Default image
Ewa Domańska
Wydział Historii UAM