Zapraszamy do zgłaszania referatów na konferencję “Biografie historyczek i historyków we współczesnej nauce polskiej i ukraińskiej”, Łódź, 10-11 października 2024 roku

Do 31 marca 2024 roku zapraszamy do nadsyłania propozycji referatów na konferencję: “Biografie historyczek i historyków we współczesnej nauce polskiej i ukraińskiej”, która odbędzie się w Łodzi, 10-11 października 2024 roku.

Propozycje prosimy nadsyłać drogą mailową do dr hab. Magdaleny Nowak, Sekretarz TH, magdalena.nowak@ug.edu.pl . Prosimy o zamieszczenie w mailu następujących informacji: imię i nazwisko, afiliacja, adres emailowy, tytuł referatu, krótki abstrakt (do 1000 znaków ze spacjami). Informacja o przyjętych referatach zostanie rozesłana na początku maja 2024 r. Wówczas przekażemy informacje o finansowaniu konferencji, wysokości ewentualnych opłat oraz poprosimy o deklarację dotyczącą noclegów i posiłków.

Tytuł konferencji: Biografie historyczek i historyków we współczesnej nauce polskiej i ukraińskiej
Termin: 10-11 października 2024 r.
Miejsce: Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego
Organizator Konferencji: Towarzystwo Historiograficzne, Instytut Historii UŁ

Celem konferencji będzie próba odpowiedzi na pytanie w jaki sposób, w odniesieniu do jakich paradygmatów, modeli i koncepcji teoretycznych, konstruuje się biografie badaczek i badaczy we współczesnej historiografii polskiej i ukraińskiej? Czy w okresie ostatniego ćwierćwiecza dokonała się w tym obszarze znacząca zmiana? Jeśli tak, to na czym polega i co ją spowodowało?

W związku z tym interesować nas będą następujące kwestie.
1. Kryterium genderowe. Czy biografia ma płeć? Jak wyglądają proporcje ilościowe pomiędzy biografiami historyków kobiet i mężczyzn? Co decyduje o tym, iż jedne badaczki czy badacze stają się obiektem zainteresowania, a inni nie. Jakie zaległości w zakresie wyrównania proporcji płciowych w obszarze monografii poświęconych badaczkom/badaczom dziejów ma historiografia polska i ukraińska?
2. Podstawa źródłowa badań biograficznych
Jaką rolę w studiach nad biografiami pełnią klasyczne materiały archiwalne a jaką ego-dokumenty? Jakie strategie towarzyszą ich tworzeniu? Na czym polega rola historyczek/historyków w kreowaniu tego typu materiałów?
3. Wizerunki historyczki/historyka – w jaki sposób w XIX i XX stuleciu definiowano zadania historyczki/historyka? Czy wywodzący się z XIX wieku etos pozostaje do dziś aktualny? Jakie wyzwanie stanowi dla społeczności akademickiej wizerunek public historian? Jak modyfikuje on procedury badawcze, metodę, zadania oraz status historyczki/historyka?

W imieniu organizatorów,

Prezes Towarzystwa Historiograficznego
Prof. dr hab. Jolanta Kolbuszewska
i Sekretarz Towarzystwa Historiograficznego
Prof. UG, Dr. hab. Magdalena Nowak

Plik do pobrania - Zaproszenie.Konferencja.Lodz_.10-11.10.2024.doc

Default image
Ewa Domańska
Wydział Historii UAM