Nagroda czasopisma „Historyka” im. Marcelego Handelsmana dla prac magisterskich i doktorskich z zakresu teorii historii, historii historiografii i metodologii historii. Termin: 30 kwietnia 2023 r.

Zachęcamy Autorki i Autorów prac magisterskich i doktorskich z zakresu teorii historii, historii historiografii i metodologii historii do składania aplikacji w ogólnopolskim konkursie o nagrodę im. Marcelego Handelsmana czasopisma „Historyka. Studia Metodologiczne”.J est ona przyznawana autorom wyróżniających się prac magisterskich i doktorskich z zakresu teorii historii, historii historiografii i metodologii historii, które oferują pogłębioną refleksję nad ważnymi zjawiskami i tendencjami w badaniach historycznych i historiograficznych lub/i tworzą nowe idee, metody i podejścia teoretyczne umożliwiające innowacyjny opis przeszłej rzeczywistość.

Regulamin konkursu wskazuje, że kwalifikowane będą prace spełniające następujące kryteria merytoryczne:

  1. nowatorski charakter podejść i metod badawczych stosowanych w pracy,
  2. dobrze wyjaśniony i wyraźnie uwypuklony w pracy wątek teoretyczno-metodologiczny badań,
  3. dobre odniesienie wątku teoretyczno-metodologicznego pracy do aktualnych nurtów badawczych w nauce historycznej zagranicznej i polskiej.

Do konkursu można zgłaszać prace magisterskie lub doktorskie powstałe w latach 2020, 2021, 2022. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest uzyskanie oceny bardzo dobrej w przypadku pracy magisterskiej lub wyróżnienia w przypadku pracy doktorskiej.

Zgłoszenia prac winny zawierać:

  1. List przewodni przewodniczącego rady dyscypliny lub dyrekcji instytutu, gdzie praca była obroniona potwierdzający, że zarówno kandydat, jak i praca spełniają wymogi formalne konkursu.
  2. Kopie recenzji pracy i rekomendacja promotora.
  3. Oświadczenie Autorki/Autora, że jest praca jest dziełem autorskim i jako taka podlega ochronie prawnej. 

Zgłoszenia i prace należy nadsyłać elektronicznie na adres: historyka@uj.edu.pl do końca 30 kwietnia 2023 r.

Nagroda w wysokości 3000 zł ufundowana jest przez Polskie Towarzystwo Historyczne i Polskie Towarzystwo Historiograficzne.

Plik do pobrania - Regulamin_Handelsman_2023_pdf.pdf

Default image
Ewa Domańska
Wydział Historii UAM