I Forum Edukacji Historycznej, Toruń, 8-9 września 2023 r.

I Forum Edukacji Historycznej, Toruń, 8-9 września 2023 r.

Nawiązując do idei Toruńskich Spotkań Dydaktycznych chcielibyśmy w obecnym roku powołać Forum Edukacji Historycznej. Ideą nadrzędną tego ogólnopolskiego Forum, organizowanego przez Polskie Towarzystwo Historyczne oraz Instytut Historii i Archiwistyki przy współudziale Komisji Dydaktyki Historii Komitetu Nauk Historycznych PAN, miałaby stać się dalsza integracja środowisk zaangażowanych w edukację historyczną. Podczas Forum z jednej strony podjęta zostanie próba systematycznego oglądu problemów badawczych oraz zjawisk i wydarzeń na arenie krajowej i międzynarodowej, które wyznaczają kierunki refleksji nad historią (innymi dyscyplinami) oraz jej miejscem w szkole i w przestrzeni publicznej. Z drugiej strony chcielibyśmy stworzyć przestrzeń do dyskusji dla historyków, zarówno dydaktyków, jak i przedstawicieli innych środowisk uczestniczących w edukacji historycznej, w tym m.in. pracowników muzeów i archiwów, dziennikarzy i przewodników turystycznych, rekonstruktorów historycznych i popularyzatorów historii, youtuberów, blogerów, twórców i fascynatów gier komputerowych.

Celem pierwszego Forum chcielibyśmy uczynić wieloaspektowe spojrzenie na edukację historyczną, zarówno tę instytucjonalną, jak i nieformalną, na stojące przed nią wyzwania i perspektywy, jak również na problem identyfikacji grup i instytucji zaangażowanych w ten proces. Istotne będzie także postawienie pytań o zakres współczesnej edukacji historycznej, o stosowane metody i narzędzia w badaniu i propagowaniu wiedzy historycznej oraz wkład poszczególnych grup edukatorów historycznych w kształtowanie obrazu historii.

Istotne dla organizatorów będzie także poszukiwanie odpowiedzi na temat zakresu pola badawczego dla współczesnej dydaktyki historii; czym współczesna dydaktyka historii była, czym jest, a może, czym powinna być w opinii samych dydaktyków historii oraz w opiniach przedstawicieli innych dyscyplin, których badania lub działalność i aktywność praktyczna odnoszą się do problematyki edukacyjnej. Zależy nam na spojrzeniu na powyższe zagadnienia od środka i od zewnątrz wymienionych środowisk. Chcielibyśmy gorąco zachęcić Państwa do dzielenia się swoimi przemyśleniami, szczególnie tymi natury ogólnej, jak również doświadczeniami na polu edukacji historycznej.

Dyskusję podczas konferencji chcielibyśmy skoncentrować wokół następujących problemów:

  • Pola i narzędzia współczesnej edukacji historycznej,
  • Metodologia badań wobec konieczności rozwoju współczesnej dydaktyki historii,
  • Tradycja i wyzwania stojące przed edukacją historyczną w dynamicznie zmieniającym sięświecie XXI w.,
  • Miejsca i przestrzenie dla edukacji historycznej – szkoła, muzeum, archiwum, Internet i in.Chcielibyśmy, aby Forum było organizowane cyklicznie co dwa lata i byśmy mogli spotykać się w Toruniu na Wydziale Nauk Historycznych. Na pierwszym spotkaniu powołamy także Radę Programową Forum Edukacji Historycznej

    Komitet Organizacyjny

    Jarosław Dumanowski, Stanisław Roszak, Adam Kucharski, Wojciech Piasek, Małgorzata Strzelecka, Agnieszka Wieczorek, Hadrian Ciechanowski

Plik do pobrania - Zaproszenie.pdf

Default image
Wojciech Piasek
Dr hab, prof UMK